Politica de Confidențialitate

Ne dorim ca vizitatorii paginii noastre web să se simtă protejati si confortabil, deoarece respectam viața privată a fiecăruia, având la bază norme legislative în vigoare, aplicabile protecției datelor cu caracter personal. Prezenta Politică de Confidențialitate stabilește modul de prelucrare, colectare, stocare și protecție a datelor despre persoane fizice și juridice, care pot fi obținute de compania “GBS” S.R.L. atunci când utilizați web site-ul nostru de vânzare a pieselor auto www.autodoctor.md . Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează, pentru a înțelege punctul de vedere și practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom trata.

1. Dispoziții generale
 • 1.1. Operatorul de date este compania “GBS” S.R.L., MD-2059, Moldova, Chișinău, str. Calea Orheiului, 20/2. Telefon de contact +37322498226, e-mail: websupport@gbs.md

 • 1.2. Orice neclaritati, obiectii, reclamatii, cereri in legatură cu prelucrarea datelor Dvs si exercitarea drepturilor subiectuui de date pot fi adresate la adresa si contactele operatorului de date, indicate mai sus.

 • 1.3. Utilizarea web site-ului www.autodoctor.md reprezintă acordul implicit și necondiționat al utilizatorului cu prezenta Politică de Confidențialitate și cu termenii de prelucrare a datelor sale cu caracter personal specificați în ea.

 • 1.4. În cazul dezacordului cu termenii Politicii de Confidențialitate, utilizatorul urmează să înceteze nemijlocit utilizarea web site-ului www.autodoctor.md .

2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal și temeiul legal
 • 2.1. Prin date cu caracter personal înțelegem orice informație referitoare la o persoană fizică ce permite identificarea ei directă sau indirectă. Orice informație furnizată de către Dvs. va fi considerată și va reprezenta consimțământul Dvs. expres ca datele respective să fie folosite de către noi în conformitate cu scopurile de mai jos.

 • 2.2. Utilizăm datele Dvs. cu caracter personal colectate prin intermediul web site-ului www.autodoctor.md pentru:

  • validarea comenzilor plasate de Dvs;
  • facturarea produselor și serviciilor comandate;
  • asigurarea livrării produselor și serviciilor comandate;
  • expedierea ofertelor comerciale și a noutăților.

  După caz, datele respective vor fi folosite pentru a lua legătura cu Dvs, prin intermediul apelurilor telefonice, poștei electronice sau a altor mijloace de comunicare.

 • 2.3. Temeiul juridic al prelucrarii datelor Dvs personale sunt prevederile Legii privind protectia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

3. Date cu caracter personal prelucrate
 • 3.1. Prin date cu caracter personal, în sensul prezentei Politici de Confidențialitate, se înțelege:

  • Numele, prenumele și patronimicul utilizatorului;
  • Numărul de contact al utilizatorului;
  • Adresa de e-mail;
  • Adresa de livrare a produsului;
  • Modalitatea de plată;
  • Locația utilizatorului;
  • Cereri, reclamatii si alte informatii comunicate de către Dvs. legate de obiectele procurate/serviciile prestate.
 • 3.2. Web site-ul nostru protejează Datele care sunt transmise automat atunci când vizitați paginile:

  • Adresa IP;
  • Informații din cookie-uri;
  • Informații despre browser;
  • Timpul accesului;
  • Referrer (adresa paginii anterioare).
4. Cazurile în care datele dvs. cu caracter personal pot fi divulgate terților
 • 4.1. Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, “GBS” S.R.L. utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Acestia au calitatea de persoane împuternicite, cum ar fi furnizorii de servicii de telecomunicatii la care apelăm pentru transmiterea mesajelor SMS/e-mail, agentii de media din RM, iar acestora le pot fi furnizate datele Dvs. cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le-au asumat față de “GBS” S.R.L. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestor să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele Dvs. cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

 • 4.2. Totodată, suntem obligați să transferăm toate datele cu caracter personal care stau la dispoziția noastră și sunt păstrate conform prevederilor legale la solicitarea autorităților competente dacă acest transfer se dispune în condițiile legii sau prin hotărârea definitivă a unei autorități. Pentru acest transfer de date și pentru consecințele rezultate din acest transfer operatorii nu pot fi trași la răspundere.

 • 4.3. În cazul în care funcționarea sau exploatarea serviciilor noastre va fi transmisă total sau parțial unei terțe persoane, putem transmite în totalitate sau o parte din datele tale cu caracter personal prelucrate și păstrate de noi către terța persoană, fără acordul Dvs. dar cu înștiințarea trimisă către Dvs.cu mențiunea că acest transfer de date nu Vă poate pune într-o situație mai dezavantajoasă decât cea stabilită de regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal cuprinse de prezenta Politică. În cazul transferului de date potrivit prezentului alineat Vă vom oferi posibilitatea de a Vă opune transferului înainte de efectuarea acestuia. În cazul opunerii Dvs., transferul datelor potrivit prezentului alineat nu va fi posibil.

5. Metodele și perioada de stocare a datelor cu caracter personal
 • 5.1. Vom stoca datele Dvs. cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care, după expirarea duratei stabilite, compania “GBS” S.R.L. va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele Dvs. cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

 • 5.2. Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal fie pentru (i) perioada prevăzută de lege; sau (ii) o perioadă nedeterminată, dacă legile și regulamentele aplicabile o permit. Cu toate acestea, în acest caz, vă informam că orice prelucrare a datelor va înceta după primirea solicitării Dvs., că anumite date sau toate datele Dvs. vor fi eliminate; (iii) sau până la încetarea existenței scopului relevant aplicabil anumitor date.

 • 5.3. Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar “GBS” S.R.L. nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele Dvs. cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

6. Drepturile subiectului de date
 • 6.1. Dreptul la informare - dreptul de a fi informat, inainte de a fi colectate si prelucrate datele cu caracter personal, cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii datelor, existenta drepturilor prevăzute de Legea privind protectia datelor cu caracter personal, precum si conditiile in care pot fi exercitate.

 • 6.2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal - dreptul de a obtine de la operator, in temeiul unei cereri, confirmarea/infirmarea faptului dacă datele Dvs. cu caracter personal au fost sau nu prelucrate de noi, informatii referitoare la scopurile si categoriile de date prelucrate, destinatarii carora le sunt dezvaluite datele, modul in care se efectueaza prelucrarea automatizată a datelor, consecintele juridice generate de prelucrarea datelor pentru subiectul de date si modul de exercitare a dreptului de interventie asupra datelor.

 • 6.3. Dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal – dreptul de a cere rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea informatiilor a caror prelucrare nu este conforma cu cerintele Legii privind protectia datelor cu caracter personal, in special a datelor incomplete sau inexacte.

 • 6.4. Dreptul de opozitie al subiectului datelor cu caracter personal - dreptul de a Va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia Dvs. particulara, ca datele Dvs. sa fie obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale care prevad altfel.

 • 6.5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - este posibilitatea de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta Dvs, care a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari automatizate, destinate sa evalueze unele aspecte ale personalitatii, precum comportamentul ori alte asemenea aspecte.

 • 6.6. Dreptul la justitie - orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal efectuată ilegal sau căreia i-au fost încălcate drepturile şi interesele garantate de lege are dreptul de a sesiza instanţa de judecată pentru repararea prejudiciilor materiale şi morale.

7. Măsuri de protecție a datelor cu caracter personal
 • 7.1. Compania “GBS” S.R.L. ia măsurile organizatorice și tehnice necesare și suficiente pentru protecția datelor personale împotriva accesului ilegal sau accidental, distrugerii, modificării, blocării, copierii, furnizării, distribuirii, precum și împotriva altor acțiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor prelucrate.

8. Modificări ale politicii de confidențialitate
 • 8.1. “GBS” S.R.L. are dreptul de a face modificări în prezenta Politică de confidențialitate. Noua ediție a Politicii intră în vigoare de la momentul plasării acesteia pe site-ul web www.autodoctor.md, dacă nu este prevăzut altfel de noua ediție a Politicii.

9. Date de contact
 • 9.1. Toate propunerile, întrebările si cererile referitoare la prezenta Politică de Confidențialitate urmeaza a fi trimise la adresa de e-mail: websupport@gbs.md .

Pentru informații despre cum să ne contactați, vă rugăm să vizitați pagina noastră de contacte.